Криворізький Професійний
Гірничо-Технологічний Ліцей

Пользователей на сайте: 0
Гостей на сайте: 15
Строительная доска объявлений на сайте fortstroi.com.ua
Как заработать на недвижимости, подробнее на сайте comintour.net
Придомовая территория, норматив здесь http://stroidom-shop.ru/pravila/pridomovaya-territoriya.html

 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею

(КПГТЛ)

  1. Загальна частина

   

  1.1. Правила прийому учнів до Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею на 2018 рік розроблені згідно з:

  • Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. №499, і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05.2013 р. № 823/23355 (додаток 1);
  • Положенням про ПТНЗ, затвердженим Постановою КМУ від 05.08.1998 р. № 1240 (додаток 2);
  • ліцензією Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею                  серія АЕ № 527035 від 01.09.2014 р. (додаток 3);
  • рішенням Акредитаційної комісії, протокол №116 від 28.05.2016 р. (додаток 4);
  • атестацією Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею серія РД № 016695 від 16.01.2012 р. (додаток 5);
  • статутом Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 р. №1258 (додаток 6).

  1.2. До Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею приймаються громадяни України.

  Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється за наявності ліцензії на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

  1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

  Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту відповідно до чинного  законодавства.

  Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянином України  право на освіту.

  Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

  1.4. Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем:

  • кваліфікований робітник.

  1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок бюджетних коштів на 2018 рік на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного (регіонального) замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

  1.6. Прийом громадян понад державне (регіональне) замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

   

  1. Приймальна комісія

   

  2.1. Прийом до КПГТЛ здійснює приймальна комісія.

  2.2. Очолює приймальну комісію директор Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, який своїми наказами визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи (накази КПГТЛ: від 01.11.2016 р. №176 «Про затвердження створення приймальної комісії» (додаток 7);                           від 01.11.2016 р. №177 «Про затвердження положення апеляційної комісії» (додаток 8)).

  2.3. Правила прийому до Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею на 2017 рік розроблено відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються керівником ліцею за погодженням з Департаментом освіти і наук Дніпропетровської обласної державної адміністрації  не пізніше 01 грудня поточного року.

  2.4. Приймальна комісія:

  • організовує прийом заяв та документів;
  • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
  • організовує та координує підготовку і проведення конкурсного відбору;
  • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих на зарахування до КПГТЛ, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
  • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
  • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

  2.5. Правила прийому до Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди, офіційний веб-сайт (http://www.kpgtl.dp.ua) і мають обумовлювати:

  2.5.1. Відповідно до ліцензії МОіН України серія АЕ №527035 від 01.09.2014 р. та рішення Акредитаційної комісії, протокол №116 від 28.05.2016 р. Криворізький  професійний гірничо-технологічного ліцей має право на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання (додаток 9).

  2.5.2. Обмеження з професій (спеціальностей) за віковими та статевими показниками визначені згідно з чинним законодавством (додаток 10);

  За медичними показниками (згідно з наказом МОЗ від 31.03.1994 р №46, а також згідно Закону України «Про зайнятість населення»), обмеження з професій (спеціальностей) за медичними показаннями може бути, якщо учням протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством;

  2.5.3. Прийом до Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею проводиться шляхом проведення вступних іспитів (додаток 11). Вступні іспити проводяться у період з 14 серпня 2017 року по 18 серпня 2017 року згідно з розкладом, затвердженим наказом директора ліцею від 01.11.2016 року №178 (додаток 12).

  Порядок зарахування на денну форму навчання відбувається шляхом визначення найвищого балу в результаті вступних випробувань. У тому разі, якщо учні мають однаковий бал вступних випробувань, проводиться порівняння і аналіз середнього балу успішності із додатків до свідоцтва про базову та атестатів про загальну середню освіту, таким чином перевага надається тій особі, яка має вищий середній бал успішності;

  2.5.4. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. Приймальна комісія розглядає заяву і розглядає необхідність скликання апеляційної комісії;

  Графік роботи приймальної комісії за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Елістинська, 1л. Тел.: (0564) 53-41-15.

  Протягом навчального року

  Понеділок – п’ятниця: з 800 до 1600;

  Вихідний – субота, неділя та згідно з чинним законодавством.

  У літній період

  Щоденно без вихідних з 800 до 1800.

  2.5.5. Порядок проходження медичного огляду вступників до КПГТЛ:

  – усі вступники за усіма напрямками підготовки потребують обов’язкового професійного медичного відбору у закріпленому медичному закладі – Комунальному закладі “Криворізька міська лікарня №16 ”Дніпропетровської обласної ради" за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Мусоргського, 32а, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах за місцем проживання.

  У приймальній комісії КПГТЛ видається направлення-довідка з метою фіксації в ній стану здоров’я особи, яка вступає на навчання в ПТНЗ з висновком комісії про придатність до навчання, із зазначенням профілю професії.

  2.6. Проведення прийому на навчання до КПГТЛ за усіма напрямками та спеціальностями здійснюється до 1 вересня 2018 року.

   

  1. Документи для вступу

   

  3.1. Вступники  подають особисто заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

  • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал, або завірену копію;
  • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
  • 6 фотокарток розміром 3х4 см;
  • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

  Вступники пред’являють особисто  документ, що  посвідчує  особу  та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

  3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

   

  1. Умови прийому

   

  4.1. Прийом до Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників за результатами вступних випробовувань для усіх напрямків та спеціальностей. Перелік питань і завдань до кожного предмета затверджено на засіданнях методичних комісій ліцею (витяг з протоколу №1 від 16.11.2016 р.) (додаток 11).

  4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів згідно із графіком, затвердженим відповідальним секретарем приймальної комісії.

  Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення співбесіди абітурієнта з головою приймальної комісії. Комплектування груп на перепідготовку або підвищення кваліфікації та дати проведення співбесід визначаються по мірі комплектування навчальної групи.   

  4.3.  Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються. 

   

  1. Зарахування

   

  5.1. Зараховуються поза конкурсом:

  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
  • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
  • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
  • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року №524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
  • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

  5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

  • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
  • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою;
  • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
  • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

  5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею за обраною формою навчання.

  5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії ліцею на розгляд апеляційної комісії, яка в 5-ти денний термін надає висновок щодо достовірності оцінки вступного іспиту абітурієнта. У разі підтвердження невідповідності оцінки дійсності апеляційною комісією анулюються дані результати та визначається день повторного екзамену.

  5.5. Зарахування до Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею здійснюється наказом директора Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею.

  5.6. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватися укладанням договору між Криворізьким професійним гірничо-технологічним ліцеєм, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і учнем  (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

  5.7. Зарахування до Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею на навчання за рахунок Державного бюджету України здійснюється в межах затвердженого державного (регіонального) замовлення.

   

  1. Прикінцеві положення

   

  6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного (регіонального) замовлення на прийом з окремих професій  ліцей може проводити додатковий прийом.

  6.2. Особам, які не зараховані до Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше, ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

  6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

  6.4. Контроль за дотриманням цих правил Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею здійснюється Міністерством освіти і науки України,  департаментом освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.