Сиротюк Вячеслав Григорович

Директор ліцею

Народився 17 січня 1940 року в селі Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області.

  • 1956 році закінчив місцеву середню школу.
  • 1956 – 1961 роках навчався в Криворізько-му гірничорудному інституті за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин». По за-кінченню інституту одержав кваліфікацію «Гір-ничий інженер».

Трудову біографію почав (на робітничих практиках) під час навчання в інституті, працював скреперистом та кріпильником. Після закінчення інституту, починаючи з 1961 року по 1972 рік включно, працював на посадах гірничого майстра, засту-пника начальника дільниці, начальника дільниці та заступника головного інже-нера шахти на криворізьких рудниках ім. Кірова та ім. Дзержинського, а також на Кіровському руднику комбінату «Апатит» Мурманської області.

З грудня 1972 року – на педагогічній роботі. Працював заступником дирек-тора з навчально-виробничої роботи Криворізького технікуму рудничної авто-матики, заступником директора з навчально-виробничої частини середніх про-фесійно-технічних училищ № 27 та № 29. В березні 1983 року був призначений на посаду директора професійно-технічного училища № 30, яке наказом № 141 Міністерства освіти і науки України від 19. 03. 2003 року було реорганізовано в Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей.

Педагог за покликанням, професіонал високого рівня, справжній ентузіаст, Вячеслав Сиротюк під час роботи в системі підготовки спеціалістів для гірни-чорудної промисловості проявив себе талановитим організатором та прихиль-ником новаторського підходу до навчального процесу. Одним із найважливі-ших інноваційних проектів, який Вячеслав Григорович впровадив у навчально-виробничий процес, є дуальна система підготовки кваліфікованих робітників, за якою ліцей співпрацює з великими промисловими підприємствами Кривбасу.

Стиль роботи Вячеслава Сиротюка базується на ґрунтовних знаннях, ініціа-тиві та винахідливості, а також на притаманних йому лідерських здібностях. Велику увагу він приділяє комплектуванню високопрофесійного складу кадрів, вміє згуртувати педагогічний і учнівський колективи на виконання поставлених завдань. До того ж, він володіє справжнім хистом знаходити і окреслювати пер-спективи подальшого розвитку, йому властива виважена відповідальність при прийнятті стратегічних рішень.

Вячеслав Григорович активно спрямовує свою діяльність на оновлення змі-сту професійно-технічної освіти: веде роботу з переоснащення матеріально-технічної бази ліцею, комп’ютеризації навчального процесу та управлінської діяльності, у складних умовах сьогодення постійно вирішує проблему працев-лаштування випускників.

Вячеслав Сиротюк користується беззаперечним авторитетом та повагою се-ред керівників провідних підприємств галузі, керівництва та мешканців Криво-го Рогу, освітян області й України. Він завжди займав активну громадську по-зицію, був депутатом міськради чотирьох скликань поспіль.

За вагомі трудові здобутки та високі досягнення на педагогічній ниві Вячес-лав Григорович Сиротюк був удостоєний багатьох нагород і почесних звань: нагрудний знак «Відмінник народної освіти УРСР» (1989 р.), почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» (1991 р.), Почесна Грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом» (2010 р.), нагрудний знак «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти» (2004 р.), нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2013 р.), Почесна Грамота Національної академії педагогічних наук України (2017 р.), нагрудний знак «За заслуги перед містом» I – III ступенів (2001 – 2009 рр.), грамоти і подяки Дніп-ропетровської ОДА, міської і районної рад та багато інших.